Udržateľnosť

Udržateľnosť

Od vývoja farieb, náterov a špeciálnych materiálov, ktoré pomáhajú predĺžiť životnosť najcennejšieho majetku našich zákazníkov, cez zabezpečenie prevádzkovania bezpečných pracovísk, až po podporu okolia komunity, v ktorej žijeme a pracujeme, má PPG pevný záväzok k udržateľnosti – riadený naším cieľom: chrániť a skrášľovať svet. 

Chránime a skrášľujeme svet

V PPG dennodenne pracujeme na vývoji a dodávaní farieb, náterov a špeciálnych materiálov, ktorým naši zákazníci dôverujú už takmer 140 rokov.

Naša vízia, hodnoty a prístup v súvislosti s udržateľnosťou vedú k nášmu väčšiemu zámeru chrániť a skrášľovať svet.

Dodávame inovatívne produkty a riešenia, spolupracujeme s našimi zákazníkmi na vytvorení spoločných hodnôt, ktoré im umožnia maximalizovať výkonnosť ich podniku a zároveň uchovávať a chrániť životné prostredie.

Sme zaviazaní poskytovať trvalú hodnotu a spoločne vytvárať udržateľnejšiu budúcnosť, a to spolu s našimi komunitami, zákazníkmi a zamestnancami.

V PPG pracujeme poctivo, bezpečne, s dôrazom na ochranu životného prostredia pre súčasné i budúce generácie, vytvárame rozmanité, spravodlivé a inkluzívne pracovisko, rovnako tak sa zapájame a podporujeme komunity, v okolí ktorých pôsobíme.

Udržateľnosť je súčasťou našej budúcnosti. Vyvíjame prelomové technológie, ktoré chránia životné prostredie, ľudí a napomáhajú komunitám k ich prosperite. 

Naše ciele udržateľnosti do roku 2025

V PPG sme hrdí na to, že sme orientovaní na dosiahnutie našich zámerov. Veríme, že čo je merateľné, to sa aj vyhodnotí, a preto naše ciele udržateľnosti slúžia ako návod pre naše pracoviská, ktorý poslúži na začlenenie udržateľnosti do svojich každodenných činností a bude prostriedkom na meranie ich pokroku.

Rok 2021 z pohľadu čísel:

  • 38% tržieb z produktov zohľadňujúcich udržateľnosť 
  • 16% zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 2017 
  • 37.5% zníženie celkovej intenzity likvidácie odpadu do roku 2025 (v porovnaní s rokom 2017) 
  • 40% výrobných a výskumno-vývojových lokalít PPG dosiahne nulový stav skládok
     

Systém environmentálneho manažmentu
Uplatňovanie šetrného prístupu k životnému prostrediu a identifikácia environmentálnych aspektov a ich možných dopadov na životné prostredie.

Spoločnosť PPG dodržiava platné právne požiadavky Slovenskej republiky týkajúce sa EMS, a to predovšetkým ochrany ovzdušia, nakladania s odpadom, odpadovými vodami a zachádzaním s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami. Do súčasnej doby činnosti spoločnosť PPG nebola kontrolnými orgánmi uznaná ako nepriaznivá pre životné prostredie a nebola zároveň nijak penalizovaná.

Spoločnosť PPG ďalej vykonáva intenzívnu vývojovú a manažérsku činnosť s cieľom maximálnej možnej eliminácie všetkých negatívnych účinkov dodaných produktov Primalex v mieste použitia. Pre prehľadnú orientáciu bol zavedený systém postupov pre identifikáciu environmentálnych aspektov, ktorý predstavuje základ pre riadené obmedzovanie počtu environmentálnych aspektov a ich dopadu na životné prostredie. Na základe identifikácie bol následne vypracovaný zoznam environmentálnych aspektov spoločnosti a stanovené opatrenia, ktoré prípadné negatívne pôsobenie aspektov obmedzí.

Hodnotenie vplyvu a dôsledkov aspektov na životné prostredie a možné škody na majetku spoločnosti vykonáva manažér EMS, ktorý je opravený vyžiadať si spoluprácu všetkých odborných zamestnancov spoločnosti. Podľa stupňa závažnosti rizika je rozhodnuté o preventívnom opatrení, ktoré eliminuje alebo zníži nebezpečenstvo rizika. Súčasťou všetkých preventívnych opatrení na obmedzenie počtu EMS aspektov a ich dopadu na životné prostredie je povinnosť zamestnancov riadne dodržiavať všetky pokyny a pravidlá pre zachádzanie s produktami, surovinami, nebezpečnými látkami a odpadmi, s ktorými boli preukázateľne oboznámení.


V prípade konkrétneho záujmu o vzťah PPG k ochrane životného prostredia je možné zaslať dotaz na adresu primalexSK@ppg.com.


• Environmentálny aspekt – prvok činnosti, produktov alebo služieb organizácie, ktorý môže ovplyvňovať životné prostredie.
• Environmentálny dopad – akákoľvek zmena v životnom prostredí, či už nepriaznivá alebo priaznivá, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťou, produktami alebo službami organizácie.
• EMS – systém environmentálneho manažmentu.
• Environment – životné prostredie.
 

Primalex

Další aktuality a novinky

11. 09. 2023

Představujeme Limitless, barvu roku 2024

Představujeme Limitless, barvu roku 2024

Teplý, medově béžový odstín odráží poptávku po jemnějších barvách

číst více >

06. 03. 2023

Exkurze do výrobny nátěrových hmot PPG v Břasích

Exkurze do výrobny nátěrových hmot PPG v Břasích

Ve čtvrtek 23. února se žáci tříd R2 a F1 vypravili na exkurzi do Břas u Plzně, kde se nachází výrobna nátěrových hmot společnosti PPG, zejména fasádních a interiérových barev Primalex.

číst více >

12. 01. 2023

Barvou roku 2023 je sytě tyrkysový odstín, který nabízí klid i energii

Barvou roku 2023 je sytě tyrkysový odstín, který nabízí klid i energii

PPG1148–6 Vining Ivy: spojuje výraznou modrou s jemnou zelenou

číst více >

<